FilosofieWiki

Argument

Een argument is een verzameling premissen (VP) die leiden tot een conclusie (C):

 VP  -->  C
Bijvoorbeeld: "Alle konijnen zijn blauw" en "Eddie is een konijn" is een verzameling premissen, "Eddie is blauw" is de conclusie. Deze conclusie is self-evident, het spreekt voor zich.

Een argument kan deugdelijk zijn (of niet).

Mogelijke indicatoren van een argumentatie zijn: "aangezien", "bijgevolg", "daar", "daardoor", "daarom", "dan ook", "derhalve", "dientengevolge", "dus", "ergo", "immers", "namelijk", "omdat", "om reden dat", "vermits", "want", "zodat".

Mogelijke indicatoren van conclusies zijn: "volgens mij/ons", "naar mijn mening", "al met al menen wij te mogen concluderen dat", "ik hoop u ervan te overtuigen dat". De conclusie is zelden een uitspraak waarvan de aanvaardbaarheid bij voorbaat duidelijk en zonder meer vaststaat (vandaar dat er een argument nodig is). Ook de context is hier vaak van belang.

Inhoud

Soorten argumentatie

A Enkelvoudige argumentatie

 VP1   --> C
 VP1+VP2 --> C
Voorbeelden:
 • Motoren van dit type zijn ongeschikt omdat ze te zwaar zijn.
 • 5321 is deelbaar door 3 want de som van de cijfers is deelbaar door 3.

B Complexe argumentatie

B1 Meervoudige argumentatie

Iedere verzameling premissen is op zich voldoende voor de conclusie.
 VP1 -+
 VP2 -+--> C
  : -+
 VPn -+
Voorbeeld:
 • U kunt mijn neef vorige week niet bij de katholieke kerk in Amsterdam hebben gezien want mijn neef is tien jaar geleden overleden en er is trouwens helemaal geen katholieke kerk in Amsterdam.
Indicatoren: "overigens", "trouwens", "ten overvloede", "nog afgezien van", "en dan spreek ik nog niet eens over het feit dat", "en dan noem ik nog niet eens", "hiervoor pleit onder meer", "argumenten hiervoor zijn onder andere", "een eerste reden", "in de eerste plaats", "niet te vergeten".

B2 Nevenschikkende argumentatie

Samenhangende verzamelingen van premissen die gezamelijk tot een argumentatie leiden.

 VP1 -.
  v  |
 VP2 +--> C
  v  |
  :  |
  v  |
 VPn -'
Voorbeeld:
 • Ik moest wel eten laten brengen. Er was niets te eten in huis. Bovendien lag ik ziek in bed.
Indicatoren: "daarbij komt", "daar komt nog bij dat", "bovendien", "(daar)naast", "een reden temeer om", "temeer daar", "vooral ook omdat", "wat nog belangrijker is", "sterker nog", "zelfs", "alsmede", "benevens".

B3 Onderschikkende argumentatie

Verzameling van samenhangende premissen waaruit een volgende verzameling premissen geconcludeerd wordt en zo verder tot de conclusie.
 VP1 -> VP2 -> ... -> C

Voorbeeld:

 • Dolfijnen zijn geen vissen, want, omdat zij longen hebben, zijn zij zoogdieren.

Indicatoren: "want", "omdat", "immers", "want", "gezien het feit dat", "omdat, immers", "aangezien, immers", "immers, omdat".

B4 Samengestelde argumentatie

Een samengestelde argumentatie is opgebouwd uit een combinatie van voorgaande argumentatiestructuren. Zie ook het door de docent uitgereikte citaat uit EemerenGrootendorst1 (p.192-194) genaamd "Geen commerciële gezondheidszorg in Nederland" als voorbeeld van een samengestelde argumentatie.

Links


Bladeren
Hoofdpagina
Huishoudelijk
Argument
Connectieven
Links